The Asia Cohort Consortium

Executive Committee

EC Members

 Manami Inoue (Chair)
 Paolo Boffetta (Co-chair)
 Aesun Shin
 Jeongseon Kim
 Jung Eun Lee
 Keitaro Matsuo
 Nathaniel Rothman
 You-Lin Qiao
 Wei Zheng

Ex-officio
 Daehee Kang