The Asia Cohort Consortium

Publication

We are pleased to announce the publications of the Asia Cohort Consortium. We are grateful to our authors, writing teams and participating cohorts for their efforts. We also thank National Cancer Center, Japan for its continued support of the Coordinating Center.

 Quantifying the association of low-intensity and late initiation of tobacco smoking with total and cause-specific mortality in Asia

 Tabacco Control, 2019-055412, Published June 16, 2020    

Jae Jeong Yang, Danxia Yu, Xiao-Ou Shu, Neal D Freedman, Wanqing Wen, Shafiur Rahman, Sarah K Abe, Eiko Saito, Prakash C Gupta, Jiang He, Shoichiro Tsugane, Yu-Tang Gao Yong-Bing Xiang9, Jian-Min Yuan, Yasutake Tomata, Ichiro Tsuji, Yumi Sugawara, Keitaro Matsuo, Yoon-Ok Ahn, Sue K Park, Yu Chen, Wen-Harn Pan, Mangesh Pednekar, Dongfeng Gu, Norie Sawada, Hui Cai, Hong-Lan Li, Woon-Puay Koh, Renwei Wang, Shu Zhang, Seiki Kanemura, Hidemi Ito, Myung-Hee Shin, Pei-Ei Wu, Keun-Young Yoo, Habibul Ahsan, Kee Seng Chia, Paolo Boffetta, Manami Inoue, Daehee Kang, John D Potter, Wei Zheng.

 Association between educational level and total and cause-specific mortality: a pooled analysis of over 694 000 individuals in the Asia Cohort Consortium

 BMJ Open:  10.1136/bmjopen-2018-026225  Published August 22, 2019 

Keming Yang, Ying Zhang,Eiko Saito, Md Shafiur Rahman, Prakash Chandra Gupta, Norie Sawada, Akiko Tamakoshi, Yu-Tang Gao, Woon-Puay Koh, Xiao-Ou Shu, Ichiro Tsuji, Atsuko Sadakane, Chisato Nagata, San-Lin You, Jian-Min Yuan, Myung-Hee Shin, Yu Chen, Wen-Harn Pan, Mangesh S Pednekar,Shoichiro Tsugane, Hui Cai, Yong-Bing Xiang, Kotaro Ozasa, Yasutake Tomata,   Seiki Kanemura, Yumi Sugawara, Keiko Wada, Renwei Wang, Yoon-Ok Ahn, Keun-Young Yoo, Habibul Ahsan,Kee Seng Chia,Paolo Boffetta, Daehee Kang, John D Potter, Manami Inoue,   Wei Zheng,Hongmei Nan.     

Association of BMI, smoking and alcohol with multiple myeloma mortality in Asians: a pooled analysis of more than 800,000 participants in the Asia Cohort Consortium

  Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention;doi: 10.1158/1055-9965.EPI-19-0389 , Published August 9, 2019 

Tomotaka Ugai, Hidemi Ito, Isao Oze, Eiko Saito, Md Shafiur Rahman, Paolo Boffetta, Prakash C Gupta, Norie Sawada, Akiko Tamakoshi, Xiao-Ou Shu, Woon-Puay Koh, Yu-Tang Gao, Atsuko Sadakane, Ichiro Tsuji, Sue K. Park, Chisato Nagata, San-Lin You, Mangesh S. Pednekar, Shoichiro Tsugane, Hui Cai, Jian-Min Yuan, Yong-Bing Xiang, Kotaro Ozasa, Yasutake Tomata, Seiki Kanemura, Yumi Sugawara, Keiko Wada, Chien-Jen Chen, Keun-Young Yoo, Kee Seng Chia, Habibul Ahsan, Wei Zheng, Manami Inoue, Daehee Kang, John D. Potter and Keitaro Matsuo

The Establishment of the Household Air Pollution Consortium (HAPCO)

 Atmosphere2019, 10(7), 422;  https://doi.org/10.3390/atmos10070422 , Published 23 July 2019 

H. Dean Hosgood, Madelyn Klugman, Keitaro Matsuo, Alexandra J. White, Atsuko Sadakane, Xiao-Ou Shu, Ruy Lopez-Ridaura, Aesun Shin, Ichiro Tsuji, Reza Malekzadeh, Nolwenn Noisel, Parveen Bhatti, Gong Yang, Eiko Saito, Shafiur Rahman, Wei Hu, Bryan Bassig, George Downward, Roel Vermeulen, Xiaonan Xue, Thomas Rohan, Sarah K. Abe, Philippe Broët , Eric J. Grant, Trevor J. B. Dummer, Nat Rothman, Manami Inoue, Martin Lajous, Keun-Young Yoo, Hidemi Ito, Dale P. Sandler, Habib Ashan, Wei Zheng, Paolo Boffetta, Qing Lan

 Association of Diabetes With All-Cause and Cause-Specific Mortality in Asia; A Pooled Analysis of More Than 1 Million Participants

 JAMA Network Open. 2019;2(4):e192696. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.2696 Published April 19, 2019 

Jae Jeong Yang, Danxia Yu, Wanqing Wen, Eiko Saito, Shafiur Rahman, Xiao-Ou Shu, Yu Chen, Prakash C. Gupta, Dongfeng Gu, Shoichiro Tsugane, Yong-Bing Xiang, Yu-Tang Gao, Jian-Min Yuan, Akiko Tamakoshi, Fujiko Irie, Atsuko Sadakane, Yasutake Tomata, Seiki Kanemura, Ichiro Tsuji, Keitaro Matsuo, Chisato Nagata, Chien-Jen Chen, Woon-Puay Koh, Myung-Hee Shin, Sue K. Park, Pei-Ei Wu, You-Lin Qiao, Mangesh S. Pednekar, Jiang He, Norie Sawada, Hong-Lan Li, Jing Gao, Hui Cai, Renwei Wang, Toshimi Sairenchi, Eric Grant, Yumi Sugawara, Shu Zhang, Hidemi Ito, Keiko Wada, Chen-Yang Shen, Wen-Harn Pan, Yoon-Ok Ahn, San-Lin You, Jin-Hu Fan, Keun-Young Yoo, Habibul Ashan, Kee Seng Chia, Paolo Boffetta,Manami Inoue, Daehee Kang, John D. Potter, Wei Zheng.          

 Tobacco Smoking and Mortality in Asia: A Pooled Meta-analysis

 JAMA Network Open. 2019;2(3):e191474. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.1474  Published March 29, 2019 

Jae Jeong Yang, Danxia Yu, Wanqing Wen, Xiao-Ou Shu, Eiko Saito, Shafiur Rahman, Prakash C. Gupta, Jiang He, Shoichiro Tsugane, Yong-Bing Xiang, Yu-Tang Gao, Woon-Puay Koh, Akiko Tamakoshi, Fujiko Irie, Atsuko Sadakane, Ichiro Tsuji, Seiki Kanemura, Keitaro Matsuo, Chisato Nagata, Chien-Jen Chen, Jian-Min Yuan, Myung-Hee Shin, Sue K. Park, Wen-Harn Pan, You-Lin Qiao, Mangesh S. Pednekar, Dongfeng Gu, Norie Sawada, Hong-Lan Li, Jing Gao, Hui Cai, Eric Grant, Yasutake Tomata, Yumi Sugawara, Hidemi Ito, Keiko Wada, Chen-Yang Shen, Renwei Wang, Yoon-Ok Ahn, San-Lin You, Keun-Young Yoo, Habibul Ashan, Kee Seng Chia, Paolo Boffetta, Manami Inoue, Daehee Kang, John D. Potter, Wei Zheng.          

Association of leisure-time physical activity with total and cause-specific mortality: a pooled analysis of nearly a half million adults in the Asia Cohort Consortium

International Journal of Epidemiology, dyy024. https://doi.org/10.1093/ije/dyy024   Published 27 Feb. 2018

Ying Liu, Xiao-Ou Shu, Wanqing Wen, Eiko Saito, M Shafiur Rahman, Shoichiro Tsugane, Akiko Tamakoshi, Yong-Bing Xiang, Jian-Min Yuan, Yu-Tang Gao, Ichiro Tsuji, Seiki Kanemura, Chisato Nagata, Myung-Hee Shin, Wen-Harn Pan, Woon-Puay Koh, Norie Sawada, Hui Cai, Hong-Lan Li, Yasutake Tomata, Yumi Sugawara, Keiko Wada, Yoon-Ok Ahn, Keun-Young Yoo, Habibul Ashan, Kee Seng Chia, Paolo Boffetta, Manami Inoue, Daehee Kang, John D Potter, Wei Zheng.          

 Association between type 2 diabetes and risk of cancer mortality: a pooled analysis of over 771,000 individuals in the Asia Cohort Consortium

Diabetologia. June 2017, Volume 60, Issue 6,  pp 1022–10322017,  First online; Mar 7, 2017

Yu Chen, Fen Wu, Eiko Saito, Yingsong Lin, Minkyo Song, Hung N. Luu, Prakash C. Gupta, Norie Sawada, Akiko Tamakoshi, Xiao-Ou Shu, Woon-Puay Koh, Yong-Bing Xiang, Yasutake Tomata, Kemmyo Sugiyama, Sue K. Park, Keitaro Matsuo, Chisato Nagata, Yumi Sugawara, You-Lin Qiao, San-Lin You, Renwei Wang, Myung-Hee Shin, Wen-Harn Pan, Mangesh S. Pednekar, Shoichiro Tsugane, Hui Cai, Jian-Min Yuan, Yu-Tang Gao, Ichiro Tsuji, Seiki Kanemura, Hidemi Ito, Keiko Wada, Yoon-Ok Ahn, Keun-Young Yoo, Habibul Ahsan, Kee Seng Chia, Paolo Boffetta, Wei Zheng, Manami Inoue, Daehee Kang, John D. Potter.

Association of Body Mass Index, Smoking, and Alcohol Consumption With Prostate Cancer Mortality in the Asia Cohort Consortium

 American Journal of Epidemiology, Volume 182, Issue 5, 1 September 2015, Pages 381–389, Published Aug. 04, 2015 (online) 

Fowke JH, McLerran DF, Gupta PC, He J, Shu XO, Ramadas K, Tsugane S, Inoue M, Tamakoshi A, Koh WP, Nishino Y, Tsuji I, Ozasa K, Yuan JM, Tanaka H,Ahn YO, Chen CJ, Sugawara Y, Yoo KY, Ahsan H, Pan WH, Pednekar M, Gu D, Xiang YB, Sauvaget C, Sawada N, Wang R, Kakizaki M, Tomata Y, Ohishi W,Butler LM, Oze I, Kim DH, You SL, Park SK, Parvez F, Chuang SY, Chen Y, Lee JE, Grant E, Rolland B, Thornquist M, Feng Z, Zheng W, Boffetta P, Sinha R,Kang D, Potter JD.

Burden of Total and Cause-Specific Mortality Related to Tobacco Smoking among Adults Aged ≥45 Years in Asia: A Pooled Analysis of 21 Cohorts

PLoS Medicine 11(4): e1001631. doi: 10.1371/journal.pmed.1001631(Published 22 April 2014).

Zheng W, McLerran DF, Rolland BA, Fu Z, Boffetta P, He J, Gupta PC,  Ramadas K, Tsugane S, Irie F, Tamakoshi A, GaoYT, Koh WP, Shu XO,  Ozasa K, Nishino Y, Tsuji I, Tanaka H, Chen CJ, Yuan JM, Ahn YO, Yoo KY,  Ahsan H, Pan WH, Qiao YL, Gu D, Pednekar MS, Sauvaget C, Sawada N,  Sairenchi T, Yang G, Wang R, Xiang YB, Ohishi W, Kakizaki M, Watanabe T, Oze I, You SL, Sugawara Y, Butler LM, Kim DH, Park SK, Parvez F, Chuang SY, Fan JH, Shen CY, Chen Y, Grant EJ, Lee JE, Sinha R, Matsuo K,  Thornquist M, Inoue M, Feng Z, Kang D, Potter JD.

Association between body mass index and cardiovascular disease mortality in east Asians and south Asians: pooled analysis of prospective data from the Asia Cohort Consortium

BMJ 2013; 347 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f5446 (Published 1 October 2013).

Chen Y, Copeland WK, Vedanthan R, Grant E, Lee JE, Gu D, Gupta PC, Ramadas K, Inoue M, Tsugane S, Tamakoshi A, Gao YT, Yuan JM, Shu XO, Ozasa K, Tsuji I, Kakizaki M, Tanaka H, Nishino Y, Chen CJ, Wang R, Yoo KY, Ahn YO, Ahsan H, Pan WH, Chen CS, Pednekar MS, Sauvaget C, Sasazuki S, Yang G, Koh WP, Xiang YB, Ohishi W, Watanabe T, Sugawara Y, Matsuo K, You SL, Park SK, Kim DH, Parvez F, Chuang SY, Ge W, Rolland B, McLerran D, Sinha R, Thornquist M, Kang D, Feng Z, Boffetta P, Zheng W, He J, Potter JD.

Meat intake and cause-specific mortality: a pooled analysis of Asian prospective cohort studies

The American Journal of Clinical Nutrition. Online July 31, 2013.

Lee JE; McLerran DF; Rolland B; Chen Y; Grant ET; Vedanthan R; Inoue M; Tsugane S; Gao YT; Tsuji I; Kakizaki M; Ahsan H; Ahn YO; Pan WH; Ozasa K; Yoo KY; Sasazuki S; Yang G; Watanabe T; Sugawara Y; Parvez F; Kim DH; Chuang SY; Ohishi W; Park SK; Feng Z; Thornquist M; Boffetta P; Zheng W; Kang D; Potter JD; Sinha R.

Association of body mass index and risk of death from pancreas cancer in Asians: findings from the Asia Cohort Consortium

European Journal of Cancer Prevention. 22(3):244-250, May 2013.

Lin Y; Fu R; Grant, E; Chen Y; Eun Lee J; Gupta PC.; Ramadas K; Inoue M; Tsugane S; Gao YT; Tamakoshi A; Shu XO; Ozasa K; Tsuji I; Kakizaki M; Tanaka H; Chen CJ; Yoo KY; Ahn YO; Ahsan H; Pednekar MS; Sauvaget C; Sasazuki S; Yang G; Xiang YB; Ohishi W; Watanabe T; Nishino Y; Matsuo K; You SL; Park SK; Kim DH; Parvez F; Rolland B; McLerran D; Sinha R; Boffetta P; Zheng W; Thornquist M; Feng Z; Kang D; Potter JD

Body mass, tobacco smoking, alcohol drinking and risk of cancer of the small intestine: a pooled analysis of over 500 000 subjects in the Asia Cohort Consortium

Annals of Oncology 2011 (Advance Access, published online December 5, 2011.)

Boffetta P, Hazelton WD, Chen Y, Sinha R, Inoue M, Gao YT, Koh WP, Shu XO, Grant EJ, Tsuji I, Nishino I, You SL, Yoo K, Yuan JM, Kim J, Tsugane S, Yang G, Wang R, Xiang YB, Ozasa K, Nagai M, Kakizaki M, Chen CJ, Park SK, Shin A, Ahsan H, Qu CX, Lee JE, Thornquist M, Rolland B, Feng Z, Zheng W, and Potter JD.

Asia Cohort Consortium: Challenges for Collaborative Research

Journal of Epidemiology. Published Online May 10, 2012.

Song M, Rolland B, Potter JD, Kang D.

Coordinating Centers in Cancer-Epidemiology Research: The Asia Cohort Consortium Coordinating Center

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Published OnlineFirst July 29, 2011.

Rolland B, Smith BR, Potter JD.

Body mass index and diabetes in Asia: a cross-sectional pooled analysis of 900,000 individuals in the Asia cohort consortium.

PLoS One. 2011;6(6):e19930. Epub 2011 Jun 22.

Boffetta P, McLerran D, Chen Y, Inoue M, Sinha R, He J, Gupta PC, Tsugane S, Irie F, Tamakoshi A, Gao YT, Shu XO, Wang R, Tsuji I, Kuriyama S, Matsuo K, Satoh H, Chen CJ, Yuan JM, Yoo KY, Ahsan H, Pan WH, Gu D, Pednekar MS, Sasazuki S, Sairenchi T, Yang G, Xiang YB, Nagai M, Tanaka H, Nishino Y, You SL, Koh WP, Park SK, Shen CY, Thornquist M, Kang D, Rolland B, Feng Z, Zheng W, Potter JD.

Association between Body-Mass Index and Risk of Death in More Than 1 Million Asians.

N Engl J Med. 2011;364(8):719-729.

Zheng W, McLerran DF, Rolland B, Zhang X, Inoue M, Matsuo K, He J, Gupta PC, Ramadas K, Tsugane S, Irie F, Tamakoshi A, Gao YT, Wang R, Shu XO, Tsuji I, Kuriyama S, Tanaka H, Satoh H, Chen CJ, Yuan JM, Yoo KY, Ahsan H, Pan WH, Gu D, Pednekar MS, Sauvaget C, Sasazuki S, Sairenchi T, Yang G, Xiang YB, Nagai M, Suzuki T, Nishino Y, You SL, Koh WP, Park SK, Chen Y, Shen CY, Thornquist M, Feng Z, Kang D, Boffetta P, Potter JD.